Så rapporterar du covidsmitta

Posted on Posted in Nyheter

Så rapporterar du covidsmitta bland anställda

Arbetsmiljöverket har informerat om att arbetsgivaren har rapporteringsskyldighet för arbetstagare som antingen misstänks ha exponerats eller direkt exponerats för Covid-19 i tjänsten. När misstanke om exponering eller faktisk exponering har skett, ska arbetsgivaren anmäla ett så kallat allvarligt tillbud till myndigheten. Den formulering som Arbetsmiljöverket tidigare publicerat har inneburit att tolkningen av rapporteringsskyldigheten endast ska ha omfattat personer som utsätts för direkt exponering av smitta i tjänsten, huvudsakligen inom vård- och omsorgsyrkena- men i själva verket omfattar alla verksamheter oavsett bransch. Styrande lagstiftning är arbetsmiljölagen, 3 kapitlet 3 §.

All exponering eller misstanke om exponering för Covid-19 i samband med arbetet ska anmälas retroaktivt sedan pandemins start. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att rapportera samtliga fall från ett år tillbaka i tiden. Till varje anmälan ska arbetsgivaren genomföra en utredning för att utröna hur smittorisken har uppstått. Reglerna gäller även vid hemarbete.

När en arbetstagare har utsatts för konstaterad smitta ska uppgifterna sparas i tio år av arbetsgivaren.

Vad ska inte anmälas?

Det är endast händelser i samband med arbetet som ska anmälas. Exempel på situationer som inte ska anmälas är:

 • Om smitta inträffar under resa till eller från arbetet.
 • Inträffar i en verksamhet som inte är yrkesmässig.
 • Om smitta inträffar för anhöriga, besökare eller gäster som inte omfattas av arbetsmiljölagen.

Anmälan om allvarligt tillbud av Covid-19

 • Om en arbetstagare har exponerats för covid-19 i samband med arbetet ska arbetsgivaren anmäla det till Arbetsmiljöverket utan dröjsmål. Det spelar ingen roll om arbetstagaren befinner sig i ordinarie kontorsmiljö eller arbetar hemma, vid misstanke om smitta eller vid exponering av smitta ska det anmälas till Arbetsmiljöverket.
 • Anmälan görs via anmalarbetsskada.se
 • Genomför en utredning av varför smittrisken har uppstått. Om arbetstagare bär skyddsutrustning men ändå har blivit smittad (t.ex. munskydd, visir, skyddshandskar), kan möjliga orsaker vara t.ex. brister vid användning, brister i skyddsutrustningens funktion eller felaktigt val av typ av skyddsutrustning.

Anmälan om exponering av Covid-19

 • För att räknas som exponering ska smittämnena för Covid-19 ha nått arbetstagaren genom t.ex. utandningsluft från en person som är konstaterat smittad av Covid-19 och som inandas av en annan arbetstagare, om man utfört arbete på en arbetsplats där den sociala och fysiska distanseringen inte varit möjlig och man vistats nära en person som antingen är misstänkt eller konstaterat smittad av coronaviruset eller att man haft direktkontakt med intorkade droppar som innehåller virus och som når näsa, ögon eller mun via händerna eller liknande.
 • Anmälan görs via anmalarbetsskada.se
 • Genomför en utredning av varför smittrisken har uppstått.

Dokumentation

 • Arbetsgivaren ska dokumentera om en arbetstagare blivit exponerad av coronaviruset i samband med arbetet och att det konstaterats att det rör sig om smitta av Covid-19 (t.ex. genom provtagning). Det som ska dokumenteras är:
  • Vem eller vilka arbetstagare som har blivit exponerade.
  • Vilken typ av arbete som utfördes.
  • Vilket smittämne i riskklass 3 och 4 som arbetstagaren utsattes för.
  • Vilka arbetsuppgifter som utfördes när arbetstagaren exponerades.
 • Uppgifterna ska dokumenteras och sparas i tio (10) år.
 • Om detta inte dokumenteras i enlighet med bestämmelserna (AFS 2018:4, 11§) kan du behöva betala sanktionsavgift.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är viktigt att genomföra riskbedömningar för arbetsmiljöarbetet, inte minst för att bedöma riskerna under pågående pandemi. Det innebär att arbetsgivaren ska ta reda på vilka risker som finns inom verksamheten och utifrån de olika arbetsmoment som utförs, värderar riskerna för att klargöra om de är allvarliga eller inte. Det är många föreskrifter som ställer krav på riskbedömning men de grundläggande kraven återfinns i AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Se till att undersöka och kartlägga arbetsmiljön utifrån riskerna med covid-19 och identifiera hur eventuell exponering kan ske, bedöm vilka riskerna är och vidta åtgärder för det du kommit fram till. Kontrollera sedan att de åtgärder ni har genomfört haft den effekt som ni önskar. Har åtgärderna inte fått den önskade effekten ska ni korrigera dem.

Var observant på eventuella förändringar om direktiv för rapportering av smitta. Den senaste informationen finns på arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

 

För mer information, läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/