Krisövningar

Att genomföra en krisövning är ett mycket bra sätt för att testa så att verksamhetens krisplan och rutiner för krishantering fungerar som de ska vid allvarliga händelser. Skrivbordsövning, (även kallat ”Table-top övningar”) är den enklaste formen av krisövningar och sker i ett sammanträdesrum runt ett bord. Det är inga externa aktörer med i spelet utan man utgår ifrån ett antal diskussionsfrågor, en tidningsartikel eller ett scenario som man ska fatta beslut för och hantera. Ofta när vi arrangerar krisövningar av denna typ är en konsult hos oss med i övningen och agerar övningsledare. Övningsledaren förser sedan de övande med ett antal inspel (händelser som sker) under övningens gång.

Simuleringsövningar  innehåller däremot ofta någon form av motspel. Med motspel menas ett antal personer eller aktörer som förser spelet med händelser och spelar mot de som övas (till exempel en journalist som ringer för att få information). Simuleringsövningarna kan också genomföras med hjälp av telefoner och behöver nödvändigtvis inte innehålla en spelplan som rent fysiskt är preparerad med diverse saker.

Vi planerar, genomför och utvärderar krisövningar av båda varianter som beskrivs ovan. Vi har genomfört övningar för verksamheter inom bland annat byggbranschen, industrin och transportsektorn. Naturligtvis skräddarsyr vi övningar efter verksamhetens behov och finns gärna till hands som granskande aktör när det gäller utvärdering av rutiner och andra styrdokument som används som underlag för övning.

 

Här är ett utlåtande från en av våra kunder:

I järnvägsbranschen ställs höga krav på säkerhet då en eventuell incident kan leda till omfattande skador både på person och egendom. Vi behöver processer och rutiner som är väl strukturerade och förankrade i organisationen och beredskap för oönskade händelser.
Kriskonsulterna hjälper oss att planera och genomföra övningar för beredskap och krisläge.  Genom krisövningarna har vi identifierat brister och på detta sätt kunnat uppdatera våra rutiner och processer. Vi avser att anlita Kriskonsulterna även i framtiden för vidare utbildning och övning. Omdömet av Kriskonsulterna från oss är mycket gott och vi rekommenderar dem varmt.

Eva Widegren, Kvalitetschef Inlandsbanan