Forskning

Företag som har god krishanteringsförmåga och som arbetar med krishantering på ett proaktivt, reaktivt  samt uppföljande sätt belönas i längden, eftersom de företag som är förebilder inom krishanteringsområdet även bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle, inte minst när vi är på arbetet. Det är också så att ett gott krishanteringsarbete genererar goda relationer med allmänhet, kunder och myndigheter vilket sammantaget leder till goda referenser, ett gott rykte samt ett starkt varumärke. Inte minst är det en ekonomiskt viktig åtgärd, då de företag som arbetar aktivt med krishantering har lägre kostnader i samband med kriser och olyckor jämfört med företag som inte har någon beredskap alls.

Studier visar att organisationer och företag som har krisberedskap innan allvarliga händelser sker har lättare att återhämta sig efter händelsen,de har inte lika höga kostnader i samband med kriser eller olyckor och de har ett lägre antal arbetsskador, arbetsplatsolyckor, tillbud och olyckor. Krisberedskap stärker organisationens motståndskraft och ger inre trygghet i organisationen.

Det är viktigt för oss att förankra våra tjänster i vetenskaplig forskning. Därför arbetar vi aktivt med att föra ut de forskningsrön som kommer från akademin där det behövs som mest- i näringslivet. Vi vill bygga en brygga mellan vetenskap och näringsliv för att på så sätt kunna minska antalet skador, dödsolyckor och tillbud ute på våra arbetsplatser. När olyckan eller krisen väl inträffar ska det finnas förutsättningar att hantera den på bästa möjliga sätt.

Samarbete inom krisforskning
Visste du att Sverige har några av de ledande forskningsteamen när det gäller risker och kriser? Kriskonsulterna samarbetar med Risk and Crisis Reseach Center för att föra ut aktuella forskningsrön i näringslivet.  Den vetenskapliga forskning som kommer från centret används av oss på Kriskonsulterna och fungerar som grund när vi utvecklar och utför tjänster inom området.

Det senaste samarbetet tillsammans med RCR är det krisforskningslabb som byggs vid Mittuniversitetet i Östersund, där vi på Kriskonsulterna är en av samarbetspartnerna. ”Det övergripande målet för RCR Lab är att utveckla nya metoder för att studera ledning, samverkan och kommunikation vid risker och kriser i samhället, samt för att testa och utveckla övningar för risk och krishantering”. Läs mer om krislabbet och de projekt som kommer att genomföras i den kreativa miljön på http://www.miun.se/RCR