Att vara efterklok på förhand

Vi är moderna kriskonsulter som stöttar dig i arbetet att skapa trygghet på arbetsplatsen. Det är det viktigaste för oss- krishantering och krisberedskap ger en tygghet både för organisation och personal. Vi arbetar med detta genom tre huvudsakliga områden; krishantering/krisberedskap, arbetsmiljö och utbildningar i första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Vi hjälper våra kunder att utveckla och implementera krisplaner, att planera och genomföra övningar för att testa planen och rutinerna i verkligheten och att genomföra utbildningar för chefer och personal. Vi arbetar med både privata företag och verksamheter i offentlig sektor.

Andra typer av uppdrag vi utför är utredningar inom risk- och krishantering, utveckla risk- och sårbarhetsanalyser,  konsultprojekt för att strukturera säkerhetsarbete och agera övningsledare vid krisövningar.

Vi är en narturlig samarbetspartner i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) och hjälper till att ta fram arbetsmiljöplaner, genomföra skyddsronder, riskanalyser och utbilda inom utbildningsområdena Systematiskt arbetsmiljöarbete (utifrån AFS 2001:01), Första hjälpen och krisstöd  (AFS 1999:7) och utbildningsmetoden Bättre Arbetsmiljö (BAM).


Fem timmars gratis rådgivning

Nu kan du få upp till fem timmars gratis rådgivning av oss på Kriskonsulterna. Timbanken är ett företagsstöd från Region Jämtland/Härjedalen för dig som vill utveckla ditt företag. Syftet med stödet är att underlätta för små och medelstora företag och främja tillväxten hos dessa. Alla företag kan söka stödet och det görs via Timbankens webbplats.

Inom ramen för projektet erbjuder vi:

  • Granskning av befintlig krisplan eller policys som rör säkerhetsarbete
  • Rådgivning för att starta ett krishanterings- eller arbetsmiljöarbete
  • Uppstart med riskinventering/riskanalys

 

Hör av dig och boka uppstart till Malin Burman på 063- 663 19 90 eller via info@kriskonsulterna.se

 

I samarbete med region Jämtland/Härjedalen