Offentlig sektor

Kriskonsulterna har erfarenhet av att hjälpa offentliga verksamheter och kommuner med att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt uppdrag inom krishantering. Behöver du en oberoende part som kritiskt granskar krisberedskapen, att de planer som finns följer gällande lagstiftning eller någon som kan koordinera och planera säkerhetsarbetet, så är vi en möjlig samarbetspartner till dig.

Risk- och krishanteringsarbetet regleras i lagstiftning, bland annat Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, vilken ställer krav på bland annat genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser samt att det ska finnas en plan för extraordinära händelser.

Några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Löpande säkerhetsstöd (läs mer här)
  • Genomförande av risk- och sårbarhetsanalys
  • Granskning, utveckling eller komplettering av plan för extraordinära händelser
  • Genomförande av krisövningar

 

Såhär säger en av våra kunder:

Kriskonsulterna tog under 2017 fram en risk- och sårbarhetsanalys för Krokoms kommun. Uppdraget utfördes mycket proffessionellt utifrån en systematisk och effektiv karläggning av kommunens risker. Konsulten för uppdraget var mycket pedagogisk i sitt förhållningssätt och fick god kontakt med såväl tjänstemän som politiker. Detta bidrar på ett utmärkt sätt till det fortsatta arbetet i kommunen utifrån att konsulten har förmedlat en god förstålelse för vikten av analysarbetet samt utgångspunkterna för det fortsatta arbetet. Vi är väldigt nöjda med den produkt som Kriskonsulterna har levererat.

Sara Anselmby
Kanslichef, chef bygg- och miljöavdelningen Krokoms kommun