Att vara efterklok på förhand

Vi är moderna kriskonsulter som stöttar dig i arbetet att skapa trygghet på arbetsplatsen. Det är det viktigaste för oss- krishantering och krisberedskap ger en tygghet både för organisation och personal. Vi arbetar med detta genom tre huvudsakliga områden; krishantering, arbetsmiljö och utbildningar i första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Vi hjälper våra kunder att utveckla och implementera krisplaner, att planera och genomföra övningar för att testa planen och rutinerna i verkligheten och att genomföra utbildningar för chefer och personal. Vi arbetar med både privata företag och verksamheter i offentlig sektor.

Andra typer av uppdrag vi utför är utredningar inom risk- och krishantering, utveckla risk- och sårbarhetsanalyser,  konsultprojekt för att strukturera säkerhetsarbete och agera övningsledare vid krisövningar.

Vi är en narturlig samarbetspartner i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) och hjälper till att ta fram arbetsmiljöplaner, genomföra skyddsronder, riskanalyser och utbilda inom utbildningsområdena Systematiskt arbetsmiljöarbete (utifrån AFS 2001:01), Första hjälpen och krisstöd  (AFS 1999:7) och utbildningsmetoden Bättre Arbetsmiljö (BAM).

Under rådande pandemi har vi vidareutvecklat utbildningskoncepten och erbjuder utbildningar digitalt, både helt distansbaserade och lärarledda. Läs gärna mer om våra utbildningar här.